Overige informatie

Overige informatie

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt door de Autisme Academy vertrouwelijk behandeld. Als u zich opgeeft voor een cursus dan wordt uw persoonlijke informatie (Gevoelige informatie over uzelf, maar ook over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) bijvoorbeeld niet gedeeld met andere cursisten of docenten.

Privacystatement

Klik hier voor het Privacystatement

Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze cursussen en trainingen, maar mochten er toch dingen niet naar tevredenheid verlopen, dan zouden we het heel fijn vinden als u dat in eerste instantie met ons bespreekt. Daar kunnen wij namelijk iets van leren en het leidt tot een verbetering van ons aanbod.
U bent natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen. Dit kunt u schriftelijk doen bij:

Autisme Academy
t.a.v. mw. Dr. Annelies Spek, Directeur
Goyergracht Zuid 39
3755 MZ Eemnes

U krijgt een schriftelijke bevestiging na ontvangst van uw klacht.
De afhandeling valt onder verantwoordelijkheid van de directeur, Annelies Spek. U kunt een schriftelijke reactie verwachten binnen vier weken. Mocht er meer tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan wordt u hiervan binnen vier weken in kennis gesteld en wordt het uitstel toegelicht. Ook wordt er dan een indicatie gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
Er is ook een beroepsmogelijkheid bij de LVVP (Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). De uitspraak van de LVVP is altijd bindend, voor beide partijen. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Leveringsvoorwaarden Autisme Academy

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen de Autisme Academy en de deelnemer.
 2. Door zich aan te melden of door het geven van een opdracht aanvaarden de deelnemer en de Autisme Academy de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Offertes vanuit de Autisme Academy zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 4. Aanmeldingen zijn pas bindend voor beide partijen nadat de Autisme Academy deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.
 5. Bij aanmelding geldt een bedenktijd van twee weken (14 dagen). Deze bedenkttermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt er geen bedenktijd.
 6. De contractduur geldt tot en met de uitvoer van de training/cursusdag.
 7. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij dit anders is vermeld.
 8. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, via een overboeking. Wanneer niet tijdig wordt betaald, is de deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 9. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de Autisme Academy de deelnemer een betalingsherinnering sturen.
 10. Voldoet de deelnemer binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de Autisme Academy zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Autisme Academy maakt als gevolg van het niet nakomen door deelnemer van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van de deelnemer.
 12. De Autisme Academy heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van de deelnemer.
 13. De Autisme Academy heeft het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid over de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door de Autisme Academy van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door de Autisme Academy is ontvangen.
 14. De Autisme Academy heeft het recht om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding/training verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding/training uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de gehele opleiding onverlet.
 15. De Autisme Academy is niet verplicht om scholing/lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. Betaling van gemiste scholing/lessen blijft onverminderd verschuldigd.
 16. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding/training heeft de Autisme Academy altijd het recht om een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 17. Het annuleren van een opleiding/training door de deelnemer moet schriftelijk geschieden, waaronder eveneens e-mail wordt verstaan.
 18. Een deelnemer mag tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding/training kosteloos annuleren. Het eventueel al betaalde geldbedrag wordt dan binnen twee weken teruggestort.
 19. Een tussentijdse beëindiging van een opleiding of training leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.
 20. De informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de Autisme Academy, haar medewerkers en de docenten.
 21. Het auteursrecht/copyright en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met opdracht, opleiding of training berust bij de Autisme Academy. De intellectuele eigendomsrechten berusten nimmer bij de deelnemer. De deelnemer mag bijvoorbeeld niet de powerpoint presentaties (of afdrukken daarvan) gebruiken om zelf scholing te geven.
 22. Deelnemers mogen al het door de Autisme Academy vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Autisme Academy niet toegestaan om onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook. Ook mag onderwijsmateriaal of enig ander werk niet aan derden worden afgestaan, verkocht of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld.
 23. De aansprakelijkheid voor de Autisme Academy, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan de Autisme Academy toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogte de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 24. De Autisme Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemers.
 25. De deelnemer dient de namens de Autisme Academy gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering hiervan, zijn de gevolgen volledig voor de deelnemer.
 26. Indien naar het redelijk oordeel van de Autisme Academy een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.